karta Emån
Upplåtelse av mark för Naturreservat

Gustafsborg har slutit avtal med Länsstyrelsen i Kalmar om att upplåta 421 ha mark, varav 222 ha produktiv skogsmark för bildande av ett Naturreservat längs Emån.


Arealen upplåten mark motsvara ca 18 % av bolagets totala areal i området. Upplåtelsen innebär att Gustafsborg för all framtid avstår från skogsbruk inom reservatet. Jakt- och fiskerättigheterna ingår inte i avtalet.

Området har höga naturvärden som vi hoppas att Länsstyrelsen kommer att vårda väl i framtiden.
höstträd 

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.