Historia

Carl Wendt köpte 1867 Gustafsborgs Säteri av Malcolm och Hugo Hamilton.

Gustafsborgs Säteri AB bildades 1936 och 1945 förvärvades Gustafsborgs Säteri av sterbhuset efter Wilhelm Wendt (son till Carl Wendt).

Bolaget ägs i dag av ättlingar till Carl Wendt. Under perioden 1961 till 1983 förvärvades ett flertal fastigheter, under 1990-talet avyttrades ett antal fastigheter.
I dag uppgår fastighetsinnehavet till 8 413 ha.

Utöver förvaltningen av de egna fastigheterna förvaltas även skogsfastigheter åt andra ägare.
Den total förvaltade arealen skogsmark uppgår till 11 100 ha. De årliga avverkningarna uppgår till ca 145 000 m3sk.

Gustafsborgs Säteri

Den 8 november 1762 skrevs fastighetsnamnet Gustafsborg in i Jordeboken uti Norra Åsbo Härad och Perstorp socken för första gången.

Ett särskilt Säteri skulle byggas på fastigheten och ”Herr Grefwen och Generalen åtniuta samma förmoner fri och rättighter af desse Säterier, som under frälse säterier här i Skåne, enligt previlegier, Kongl. Resolutioner och förordningar”.

Se originaldokumenten.